کسی چه میدونه شاید دسته گل خداحافظی بوده دسته گلی که نه دورانداخته شده نه همراه کسی به گلدان… https://t.co/DbtBJG5G0W