در مواجهه با کودکان کار چون نباید!خرید کنیم تا این چرخه سواستفاده تموم بشه!به جای رفتار سرد و بی‌محلی یک خوراکی بدیم تا حسی خوب منتقل کنیم