همینگوی میگه در جوانی اگه بخت یارت باشه پاریسو ببینی ولی من میگم در جوانی بخت یارت باشه بمیری هیچ چی رو نبینی شانس آوردی