سال جاری سال چی بود چه حیوون بود سالش
امسال فکر کنم گوسفند بود سال دیگه میمونه ‎· Aliusha