User avatar

پرده های اتاق شسته شده بود و روز میز منتظر تا نصب بشن صرفا چون میزو لازم داشتم نصبشون کردم

Comment

منم همیشه پرده رو خیس نصب می کنم اینطوری هم سریع خشک می شه هم خیسی اش باعث می شه صاف بشه و اتو نخواد:دی

 ‎· Aliusha
Comment

@aliusha: واسه من انقدر موند که خشک شد و چروک حالا یکم باید آب اسپری کنم چروکاش باز بشه

 ‎· سعید ©
Comment

پرده اتو کردن کار سختیه

 ‎· Aliusha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10