صبح در حال خوردن صبحونه به سالی که گذشت و روزهای خوبمون فکر میکردم و هی لبخند میومد رو لبم ،زندگی خیلی خوبه وقتی دستت تو دست یار باشه