از یه جایی به بعد خرید عید هم نمیکنی
دقیقا ‎- p@Ris