از یه جایی به بعد خرید عید هم نمیکنی
دقیقا ‎· p@Ris