یه زمان که کلا در مغازه بودیم و فرصت نمیشد تازه دوم فروردین میرفتیم خرید حالا هم حوصله اش نیست