خونه روبرویی هم داره خراب میکنه دیگه از امروز باید کارو تعطیل کنن