تو میدون ولیعصر یه پراید تا دندان مسلح به ترقه را گرفتن