دو تا شلوار کردی اصل گرفتم دونه ۱۵ تومن ...مسلح شدم در برابر گرمای پیش رو