جوری میخوابم و بیدار میشم که انگار دارم از نوک آتش فشان گوگرد استخراج میکنم از خستگی