این طلبهامو جمع کنم با پولش یه دفتر اجاره کنم کمتر دلم میسوزه تا اینکه نکبتها پولمو بخورن