هر بار که باد میپیچه تو کانال کولر و این کاغذهایی که روی دریچه چسبوندم رو به صدا درمیاره میگم خوب شد پوشاندمش وگرنه اتاقم خاکی میشد