User avatar

روسیه تاریخ مصرف موشکهاش گذشته بود باید کلی هزینه میکرد از رده خارج کنه چه بهتر که رفت تو سوریه دخلشو آورد یه پولیم میگیره میاد بیرون #آبکی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10