اینهمه که من به یاد مرگ می‌افتم خود مرگ درگیرش نبوده