ما کار آزادیا که تایم و اینا نداره پرسنل را راهی میکنیم خودمون همچنان چراغ را باید روشن نگه داریم