دخترهای سه نفر از پرسنل سر عشقهای دبیرستانی و پسرای قراضه و زیر ۲۲سال با خانواده شون درگیر شدن و خودکشی کردن!فقط اومدم بگم خاک بر سرشون