از صبح ۲۰میلیون پول و کارت به کارت زدم هنوز چند نفر موندن