User avatar

چقدر حس بدیه که حتی ۱۰۰۰تومن از طلبهامو نتونستم بگیرم و سال تموم شد ...کاسبی فقط نقد فروشی جرینگی پول بگیری بقیه اش مزخرفه

Comment

منم خیلی طلب دارم که اگه میگرفتم خیلی شروع مایه دارانه ای بود :))

 ‎· پریســــا
Comment

خيلى پدر منم نگرفتند هنوز

 ‎· بــــــــــاران!
Comment

@parisa: اصلا با این وضع هیچ ایده ای واسه سال دیگه ندارم انگیزمو کشت

 ‎· سعید ©
Comment

@azadehgh65: امسال کاسبی از یک طرف خراب بود و فروش داغون،ایناییم که خریدن پولشو ندادن

 ‎· سعید ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10