امیدوارم ۹۴ در این دو روز باقی مانده آشغال بازیاشو کنار بذاره و چند تا حرکت مثبت بزنه که اگه نزنه سگ تو روحش خیلی آشغاله