از حضرت عزراییل میخوام وقتی اومد نگه من عزراییلم و بترسونه منو فقط بگه بخواب سعید منم بخوابم و خلاص حوصله تعقیب و گریز ندارم که مفری نیست