معدم از پریشب داره تو خودش می سوزه زخم معده نگیرم حداقل ۴۰ درصد سوختگی رو شاخشه