یک نفر با یک ماشین حدود یک میلیارد تومنی داره دستفروشی میکنه و با چیزهایی که من از مردم ایران دیدم باورپذیره https://t.co/BeYYgKtx9Q