به شخصه معتقدم باید در اسفندماه به سلمونی یا آرایشگر رقمی معادل هزینه اصلاح عیدی داد،چون مثل بقیه اونهم حق داره در آخر سال عیدی بگیره