بچه ها گویا امروز هم برنامه چیدن ولی من اصلا حوصله ندارم و قاعدتا نخواهم رفت