معده خوب نشده
چیزی خوردی؟ ‎· Myri∂m
@myriam یکم کنسرو و یکم بی اعصابی اینجوری شد ‎· سعید ©
بی اعصابی فقط ‎· Aliusha
@aliusha: میکشه منو آخرش ‎· سعید ©