معده خوب نشده
چیزی خوردی؟ ‎- Myri∂m
@myriam یکم کنسرو و یکم بی اعصابی اینجوری شد ‎- سعید ©
بی اعصابی فقط ‎- Aliusha
@aliusha: میکشه منو آخرش ‎- سعید ©