User avatar

#استامبول یک شهر نیست یک گنجینه فرهنگیه از فرهنگهای مختلف از رومی و یونانی تا عرب و ایرانی و عثمانی همه اینها هستن و فقط اینها نیستن

Comment

تو این چندساله چهره ی شهرو کثیف کردن و به هم ریختن، قبلا خیلی بهتر بود

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen: دقیقا جنگ سوریه و کارای اردوغان به قهقرا کشوندش

 ‎· سعید ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10