با همه سختی‌های۹۴،استرس‌ها،فشارهای کاری ولی پر بود از روزهای خوب،روزهایی که وقتی برمی‌گردم بهشون لبخند رو لبم می‌شینه،خداروشکر #Nowruz95