داشتم روزهای۹۴ را مرور می‌کردم تا رسیدم به روزهای سخت برادر،ناخودآگاه اشکم سرازیر شد چه کابوسی بود چه کابوسی از سرمون گذشت