یک مشت بادوم هندی و یک مشت پسته شور...رزمی چنین میانه هفت سینم آرزوست