در برابر این تبریک نوروزهای آریایی خیلی دوست دارم بنویسم آن قصر که جمشید در آن جام گرفت آهو بچه کرد و آرام گرفت آره داداچ مام بلتیم