سر سفره ناهار تو منزل مادربزرگ چندتا دعا کردن سال دیگه سعیدم دو نفره بیاد من هی لبخند ملیح زدم