تنهایی تو تاریکی خونه نشستم و می‌نویسم و می‌خونم و سردرد را تحمل می‌کنم