با پدر رفتیم شیرینی بگیریم برای عید به جای شیرینی های تکراری کلهم شیرینی‌های محلی گرفتیم حقیقتا کلمپه کرمان یه سر و گردن از بقیه بالاتره