فردا برم ببینم میتونم اینو یا یه چی شبیهش بیابم https://t.co/qZIHytT0sb