هی هی هی چه حرصی میخورم ...قید شامم زدم از بس اعصاب نمی مونه