یار گفت شام سالم بخور حالا میبینم تنها چیز سالم اینه که کلا چیزی نخورم