دو ماشینه میریم عیددیدنی من وسطاش خسته میشم برمیگردم راحت بدنم توان نداره