اکثر کتابفزوشیهای تهران میگن سهمیه ما تموم شده https://t.co/NqziFkv4OG