چرا باید یکی که بیش از ۵ساله حرفی باهم نزدیم تبریک عید بفرسته واسه من اونم تو تلگرام برو بابا