یک زمانی بود باخودم به خستگی‌ها و مریضی بزرگترا خرده میگرفتم و میگفتم حتما ناشی از اشتباه خودشونه حالا که خودم تو چرخه بیماریم میفهمم