وقتی چندساله عین آمار تو سفر رو اعصاب همیم میگی نمیام که آرامش داشته باشم بازم جنگ اعصاب میشه