پریشب یه صدای شالاپ شنیدم اومدم دیدم ماهیا دارن بازی میکنن امروز دیدم یکیشون نیست گشتم دیدم افتاده تو ده سانتی تنگ و خلاص