پارسال عید سینماها پرنده پر نمیزد امسال یا فیلمها خوبن یا مردم سینماهارو ترکوندن بلیط گیر نمیاری