رفتم یه سر در دفتر یه تکه جنس فروختم یکم از پول امروز جبران بشه