وقتی دیدم حدود سه سال از زمان خریدن دوربین قبلی میگذره و تا چندماه دیگه کلا ارزششو از دست میده به تکاپو افتادم که تبدیل به احسنش کنم