وانتی که بعضی وقتها باهاش کارمیکنیم هم تلگرام زده عیدی میخواد https://t.co/H7E9DLZiF1