میدونید کی از فیسبوک فراز کردم وقتی که سر کامنت اول دعوا میکردن هنوزم همون قدر زرد و داغونه؟
من که ندیدم ‎- Myri∂m
@myriam: آن زمانهای دور خیلی زیاد بود ‎- سعید ©