User avatar

میدونید کی از فیسبوک فراز کردم وقتی که سر کامنت اول دعوا میکردن هنوزم همون قدر زرد و داغونه؟

Comment

من که ندیدم

 ‎· Myri∂m
Comment

@myriam: آن زمانهای دور خیلی زیاد بود

 ‎· سعید ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10