۴روز ویلا بودن خوردن و خوابیدن و گشتن حالا که ما اومدیم میگن پاشیم تمیزکاری